Treća rata poreza dospeva na naplatu sutra 15. avgusta

Opštinska Uprava opštine Lebane obaveštava poreske obveznike da ukoliko do 31. decembra 2018. godine plate glavni dug poreza biće im otpisana kamata.

Plaćanje javnih prihoda se vrši kvartalno u roku do 45 dana od dana početka kvartala i to.

Prvu i drugu ratu je trbalo platiti do 15. februara odnosno do 15. maja. Treća rata dospeva na naplatu sutra 15. avgusta, a poslednju četvrtu ratu potrebno je platiti do 15. novembra 2018.

Ukoliko se izmiri iznos glavnog duga (glavnice) prema izvornim javnim prihodima i to:

-Porez na imovinu fizičkih lica;

-Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine;

-Komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru i

-Porez na imovinu pravnih lica.

Na osnovu skupštinske Odluke o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda vršiće se otpis kamate do 31.12.2018.godine. Molimo obveznike da svoj glavni dug (glavnicu) izmire u predviđenim kvartalnim rokovima. Zahtev za otpis kamate, uz dokaz o uplati podnosi se u prostorijama Lokalne poreske administracije kancelarija br.4, saopšteno je iz opštinske uprave Lebane.